Agenda algemene ledenvergadering seizoen 2023 – 2024

Vereniging voor Volksvermaak IJsclub Blokzijl

Datum:                  vrijdag  17 november 2023
Aanvang:              20:00 uur
Locatie:                 M.F.C. “De Ploats”

Agenda Algemene ledenvergadering

 1. Opening en mededelingen voorzitter
 2. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 11 november 2022
  • Incl. overzicht activiteiten seizoen 2022/2023
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag penningmeester:
  • Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
 5. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en herkiesbaar: Klaas Steenbeek en Pieter-Jan Poeles
 6. Pauze en uitdeling loten.
  • In de pauze zullen we kijken naar een Youtube filmpje, gemaakt door Hendrik Rozendal, over een schaatstocht welke hij gemaakt heeft in Zweden.
 7. Mededelingen technische zaken
  • IJsbaan en gebouw
  • Materieel
 8. Vrijwilligerszaken
  • Vrijwilligers
  • Verkeersregelaars
 9. Ledenzaken:
  • Ledenkaarten en innen contributie
  • Jeugdschaatsen.
 10. Stand van zaken m.b.t. stikstofproblematiek
 11. Mededelingen KNSB
 12. Rondvraag
 13. Uitslag verloting
 14. Sluiting

 

Na afloop van de vergadering volgt nog een presentatie van Schaats Breedtesport Steenwijkerland.

Het bestuur.

V.V.V. IJsclub Blokzijl