Agenda algemene ledenvergadering seizoen 2022-2023

Agenda Algemene ledenvergadering

Vereniging voor Volksvermaak
IJsclub Blokzijl

Datum: vrijdag 11 november 2022
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Restaurant “Prins Mauritshuis”

 1. Opening en mededelingen voorzitter
 2. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 1 april 2022
  Incl. overzicht activiteiten seizoen 2022
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag penningmeester:
 • Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
 1. Bestuursverkiezing: -Aftredend en herkiesbaar: Henri Winter, Jan-Anne Steenbeek, Ronnie Woud en Ronald Klarenbeek
 2. Pauze en uitdeling loten.
 3. Mededelingen technische zaken
  -Ijsbaan en gebouw
  -Materieel
 4. Vrijwilligerszaken
  -Vrijwilligers, contactgegevens
  -Verkeersregelaars
 5. Ledenzaken:
  -Ledenkaarten
 • Jeugd schaatsen.
 1. Mededelingen KNSB, Overijsselse Merentocht en Vereniging Schaatstoertochten Noord-West Overijssel
 2. Rondvraag
 3. Uitslag verloting
 4. Sluiting.

Het bestuur.
V.V.V. IJsclub Blokzijl