Agenda algemene ledenvergadering seizoen 2021-2022

Agenda Algemene ledenvergadering

Vereniging voor Volksvermaak
IJsclub Blokzijl
Agenda Algemene ledenvergadering
Datum: vrijdag 1 april 2022
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: C.R. Sluiszicht Blokzijl

 1. Opening en mededelingen voorzitter
 • Uitdeling loten.
 1. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 15 november ‘19
  Incl. overzicht activiteiten seizoen 2021/2022
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag penningmeester:
 • Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
 1. Bestuursverkiezing:
  – Aftredend en niet herkiesbaar Marco Gorte
  -2020: Aftredend en herkiesbaar Klaas Steenbeek en Pieter-Jan Poeles
  -2021:Aftredend en hierkiesbaar Jan Poeles, Geert de Leeuw, Henk Bakker en Dick Kruithof
  – Benoeming nieuwe secretaris. (vanuit het zittende bestuur wordt H. Bakker voorgedragen als nieuwe secretaris) Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur, tot een half uur voor aanvang van de vergadering)
 2. Mededelingen technische zaken
  -Ijsbaan
  -Materieel
 3. Vrijwilligerszaken
  -Vrijwilligers, contactgegevens
  -Verkeersregelaars
 4. Ledenzaken:
  -Ledenkaarten
 • Jeugd schaatsen.
 1. Mededelingen KNSB
 2. Rondvraag
 3. Uitslag verloting
 4. Sluiting.

Het bestuur.
V.V.V. IJsclub Blokzijl