Agenda algemene ledenvergadering seizoen 2022-2023

Agenda Algemene ledenvergadering Vereniging voor VolksvermaakIJsclub Blokzijl Datum: vrijdag 11 november 2022Aanvang: 20:00 uurLocatie: Restaurant “Prins Mauritshuis” Opening en mededelingen voorzitter Notulen vorige ledenvergadering d.d. 1 april 2022Incl. overzicht activiteiten seizoen 2022 Ingekomen stukken Verslag penningmeester: Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. Bestuursverkiezing: -Aftredend en herkiesbaar: Henri Winter, Jan-Anne Steenbeek, Ronnie Woud en Ronald Klarenbeek … Lees meer