Agenda algemene ledenvergadering seizoen 2021-2022

Agenda Algemene ledenvergadering Vereniging voor VolksvermaakIJsclub BlokzijlAgenda Algemene ledenvergaderingDatum: vrijdag 1 april 2022Aanvang: 20:00 uurLocatie: C.R. Sluiszicht Blokzijl Opening en mededelingen voorzitter Uitdeling loten. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 15 november ‘19Incl. overzicht activiteiten seizoen 2021/2022 Ingekomen stukken Verslag penningmeester: Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. Bestuursverkiezing:– Aftredend en niet herkiesbaar Marco Gorte-2020: Aftredend en herkiesbaar … Lees meer